Vnitřní řád školní družiny 2018/2019

Základní škola a mateřská škola Žeranovice

Vnitřní řád školní družiny

 

 

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy


 

Práva žáků:

 1. a)    na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou
  b)    na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
  c)   vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, řediteli školy, žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti
  d)   na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře
  e)   žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí
  f)   na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti

 

Provoz ŠD je určen  pro  žáky 1. -  5. ročníku  od 10.20 hodin do 16.30 hodin, od 11.15 hodin do 16.30 hodin a od 12.10 hodin do 16.30 hodin.

 

 1. Žáci  jsou povinni:   

 

 1. a) dodržovat vnitřní  řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 2. b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob
 3. c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku
 4. d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo
 5. e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných školní družinou
 6. f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením
 7. g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví

 

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

 

 1. Žáci nesmějí:

 

 1. a) nosit do školní družiny cenné věci
 2. b) nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob.
 3. c) pořizovat nahrávky(video,audio,foto) bez svolení nahrávané osoby
 4. d) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD
 5. e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen

 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků :

 

 1. a)  žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně
 2. b)  místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku
 3. c)  majetek školní družiny chrání před poškozením
 4. d)  majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů
 5. e)   v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

 

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 

 

 1. a) o přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 2. b) Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem , hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

 1. c) pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.
 2. d) rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.
 3. e) úplata za vzdělávání ve školní družině je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění na 70 Kč měsíčně, v souladu s § 123 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon

Úplatu za vzdělávání je možno dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. snížit nebo prominout. Možnost  snížení   či   prominutí   úplaty   je  podmíněna  doložením  žádosti  a potvrzením o pobírání sociálních dávek.

 

Ve výjimečných případech je možno úplatu prominout na dobu určitou, pokud se žák prokazatelně neúčastní činnosti ŠD po dobu alespoň jednoho měsíce. Úplatu je možno prominout na základě podání žádosti s odůvodněním (např. dlouhodobá hospitalizace v léčebném zařízení apod.)

Úplata za vzdělávání v ŠD je na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, stejná pro všechny žáky školy bez rozdílu státní příslušnosti.

 1. f) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka ŠD nebo ředitel školy
 2. g)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD
 3. h)  Pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. a) po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá  učitelka vychovatelce žáky ŠD
 2. b) docházka přihlášených žáků je povinná, nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce

Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a  čas jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu.

 1. c) stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků
 2. d) pitný režim pro děti zůstávající v ŠD je zajištěn v jídelně

  

 

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí,může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

 

 

Vnitřní řád školní družiny byl projednán pedagogickou radou dne 30. 8. 2018

 

 

                                                                                                                                    Mgr. Ivo Pavlík

                                                                                                                                      ředitel školy