Školská rada

Školská rada při Základní škole a mateřské škole Žeranovice

Jmenování do funkce proběhlo 17.1.2019

Členové školské rady:

Za obec Žeranovice:

František Gořalík

Za zaměstnance školy:

Bc.Lenka Chalupová
Eva Chytílková

Za rodiče:

Alena Zapletalová
Romana Vyňuchalová 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY Při Základní škole a mateřské škole Žeranovice

Školská rada při Základní škole a mateřské škole Žeranovice, dne 5. 3. 2015 schválila tento jednací řád:

  • Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon")
  • Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději7dní  před jejím zasedáním.
  • Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.
  • Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
  • V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
  • Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
  • O průběhu jednání školské rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo jím pověřený zástupce v době nepřítomnosti předsedy a dále 1 určený ověřovatel, který je členem školské rady. Zápis obsahuje tyto náležitosti: den a místo zasedání, výčet přítomných členů školské rady, program zasedání, název projednávaných bodů, stručný obsah rozpravy k jednotlivým bodům jednání, přijaté závěry a usnesení včetně hlasování s uvedením, jak jednotliví členové školské rady hlasovali pro příslušné usnesení. Zápis je nutno pořídit do 14 dnů od jednání a v téže lhůtě se rozesílá všem členům školské rady, a to buď klasickou, nebo elektronickou formou, a zveřejní se na webových stránkách školy. O námitkách člena školské rady proti zápisu rozhodne školská rada hlasováním na svém nejbližším zasedání.
  •  O závěrech, přijatých na zasedání školské rady, je bez zbytečného odkladu předsedou školské rady písemně nebo elektronickou formou informován ředitel školy.
  • Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.
  • Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 5. 3. 2015